ต่อภาษีรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี มีขั้นตอนอย่างไร

ประกันรถยนต์2+

การต่อภาษีรถยนต์ เป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งการขาดต่อภาษีเกิน 3 ปี ทะเบียนรถจะถูกระงับทันทีตามกฎหมาย โดยการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีนั้น สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก แต่ถ้าหากเป็นรถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป จะต้องทำอย่างไรนั้น ไปดูพร้อมๆกัน 

ความสำคัญของการต่อภาษีรถยนต์ 

หน้าที่ของรถทุกคันที่ต้องจำเป็นประจำทุกปีตามกฎหมาย ส่วนในกรณีขาดการต่อภาษีติดต่อกัน 3 ปี ก็จะถูกระงับการใช้ทะเบียน ทำให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากในการทำเรื่องขอทะเบียนใหม่ โดยการจ่ายภาษีรถยนต์ก็เสมือนเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหน่วยงานคมนาคมให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทำถนนหนทางทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงปรับปรุงการคมนาคมอื่นๆ ทั้งนี้รถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป บริษัทประกันส่วนใหญ่มักไม่รับต่อประเภทประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ในรถยนต์ที่อายุเกิน 7 ปี ขึ้นไป แต่ยังมีทางเลือกด้านประกันภัยนั่นก็คือประเภทประกันรถยนต์2+ ที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงประกันประเภท 1 

ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 7 ปี 

การต่อภาษีรถยนต์ที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป จะมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการนำรถยนต์ไปตรวจกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) โดยตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ว่ารถยนต์นั้นจะต้องมีสภาพที่แข็งแรง มั่นคง มีสภาพพร้อมใช้งาน มีค่าควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาวะในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งจะมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

  • เตรียมหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ หรือเล่มทะเบียน และหลักฐานการทำ พ.ร.บ. ที่ยังไม่หมดอายุอย่างน้อย 3 เดือน 
  • นำรถเข้าไปตรวจสภาพ เพื่อนำใบรับรองที่ได้จากสถานตรวจสภาพรถ ตรอ. ในการยืนยันว่ารถยนต์อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นอันตรายและสามารถใช้งานได้  
  • หากมีการติดตั้งแก๊ส ไม่ว่าจะ LPG หรือ CNG ต้องมีใบรับรองการติดตั้งและตรวจสภาพ 
  • หากรถที่ทำการดัดแปลงจนมีสภาพที่ผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ อาจมีส่วนที่ต้องจ่ายค่าปรับหรือค่าดัดแปลงต่างๆ เพิ่มขึ้น 
  • เมื่อเตรียมครบเอกสารทั้งหมดแล้ว ก็นำไปยื่นต่อภาษีประจำปีที่กรมขนส่ง หรือ สถานที่เปิดรับบริการต่อภาษี 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของความคุ้มครองควรเลือกประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกัน ซึ่งคงหนีไม่พ้นประกันภัยประเภทประกันรถยนต์2+ เมื่อตัดสินใจเลือกซื้อประกันรถยนต์ประเภทประกันรถยนต์2+ แล้ว ควรเลือกบริษัทที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด