Tag: ประกันรถยนต์2+

ประกันรถยนต์2+

ต่อภาษีรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี มีขั้นตอนอย่างไรต่อภาษีรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี มีขั้นตอนอย่างไร

การต่อภาษีรถยนต์ เป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งการขาดต่อภาษีเกิน 3 ปี ทะเบียนรถจะถูกระงับทันทีตามกฎหมาย โดยการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีนั้น สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก แต่ถ้าหากเป็นรถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป จะต้องทำอย่างไรนั้น ไปดูพร้อมๆกัน  ความสำคัญของการต่อภาษีรถยนต์  หน้าที่ของรถทุกคันที่ต้องจำเป็นประจำทุกปีตามกฎหมาย ส่วนในกรณีขาดการต่อภาษีติดต่อกัน 3 ปี ก็จะถูกระงับการใช้ทะเบียน ทำให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากในการทำเรื่องขอทะเบียนใหม่ โดยการจ่ายภาษีรถยนต์ก็เสมือนเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหน่วยงานคมนาคมให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทำถนนหนทางทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงปรับปรุงการคมนาคมอื่นๆ ทั้งนี้รถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป บริษัทประกันส่วนใหญ่มักไม่รับต่อประเภทประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ในรถยนต์ที่อายุเกิน 7 ปี ขึ้นไป แต่ยังมีทางเลือกด้านประกันภัยนั่นก็คือประเภทประกันรถยนต์2+ ที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงประกันประเภท 1  ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 7 ปี  การต่อภาษีรถยนต์ที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป จะมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการนำรถยนต์ไปตรวจกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) โดยตามพระราชบัญญัติรถยนต์